WORLD FIRST PERFORMANCE DURING COVID-19 QUARANTINE – Sevag Derghougassian: “Little Lake” |


©2021

IONIATE POWER RUBRIC
Provide your feedback to earn campaign promo points

THE FIRST EVER PERFORMANCE DURING COVID-19 QUARANTINE PERIOD IN THE WORLD.

I would like to share with you THE FIRST EVER PERFORMANCE DURING COVID-19 QUARANTINE PERIOD IN THE WORLD.

🇬🇧(More details in English below)

Այս երաժշտությունը, որը գրվել և արտադրվել է Սեվակ Տեր Ղուկասյանի կողմից, առաջին կարանտինի երաժշտությունն էր աշխարհում, որը կատարվեց կոմպոզիտորի ստուդիայից 2020-ի մարտին:

Նախ այն տեղադրվեց և հրապարակվեց կոմպոզիտորի ֆեյսբուքյան պաշտոնական էջում:

Հատվածը «Լճակ» բարիտոնի և դաշնամուրի համար “Երգ իմ Անձի” և “բնության երգ”- 7 երգերի վերջին մասն է Պեդրոս Դուրյանի բանաստեղծության վրա, որը ստեղծվել է 2018/9 թվականներին:

Մյուս մասերը հիմնված են Ուոլթ Ուիթմանի, Դանիել Վարուժանի և Մ. Թ. Քրոնինի բանաստեղծությունների վրա:

🇬🇧This music, titled “Little Lake” composed and produced by Sevag Derghougassian was the first ever performed music during COVID-19 quarantine period in the world. It was performed from the composer’s studio in March 2020.
“Little Lake” is based on a poem by Bedros Tourian.

First it was posted and published on the composer’s official Facebook page.

The piece is the last part of 7 songs for baritone and piano titled “Song of Myself” and “Song of Nature” composed in 2018/9 on various poems by Walt Whitman, Daniel Varoujan, M. T. C. Cronin and Bedros Tourian

Little Lake has bells ring at 3’11” for 3 times as the clock is at 45. Also, the music is harmonized in way to make sure that bells sounds like destination up from the start.

Copyright © Da Vinci Publishing

All rights reserved.

No part of this publication may be reproduced stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying or otherwise without the written permission of the publisher.

Published by: Da Vinci Publishing
Editorial Board: Edmondo Fippini, Aurelio Scotto, Massimo Marchese
Internet Site: https://davinci-edition.com/

Printed and bound by Lilium Editions, Italy, 2018

Da Vinci Edition is a registered trademark of Da Vinci Publishing

*Source of image: http://www.armin.am/armeniansgenocide/images/menus/1434/Patmagirq.pdf
*Cover image: https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D5%AC%D5%AB%D5%BD_(%D5%A3%D5%A5%D5%BF)

*About the Poem:
http://www.littlearmenia.com/html/poetry/poem.asp?id=37